OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W HOTELU & SPA BACHLEDÓWKA

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację  oraz ważności rezerwacji. 

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI 
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez : 
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Hotelu w formie elektronicznej, 
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail), 
c) telefoniczne zamówienie pobytu, 
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej. 
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który winien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie. 
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu 3 dni roboczych.
Zadatek o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. 
Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.  
Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu & Spa Bachledówka. 

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Hotelu & Spa Bachledówka

Konto bankowe:
Deutsche Bank SA
SWIFT: DEUTPLPX
IBAN: PL 63 1910 1048 2116 8543 0638 0001 
 
Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Hotelu & Spa Bachledówka*** okres rozliczeniowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w Hotelu powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu.

Hotel & Spa Bachledówka  zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe. Korzystanie z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach „kredyt Hotel” (rachunek na pokój) jest możliwe wyłącznie po przekazaniu Recepcji Hotelowej prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Dokumentu autoryzacyjnego umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi Gościa.
Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

II. ANULOWANIE REZERWACJI 
 
Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie. 

A. Warunki anulowania rezerwacji
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 
1) wpłacony zadatek na poczet pobytu jest nie zwracalny.
2) w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu. 
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. 
Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa. 
Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 

B. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez Hotel Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych. 
 
D. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.
 
III. DODATKOWE INFORMACJE  
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 11.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.
Bachledówka Hotel&SPA zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):
- nocleg w komfortowym pokoju
- śniadanie w formie bufetu
- korzystanie z basenu z artakcjami wodnymi oraz jacuzzi
- możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu na całym obiekcie hotelowym
- parking
- pokój zabaw dla dzieci
- plac zabaw dla najmłodszych

Dzieci do lat 3 - pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.
Dzieci 3-7lat – pobyt w hotelu (w pokoju rodziców) 50% ceny.

Dodatkowe opłaty:
- opłata klimatyczna
- obiadokolacja (poza ofertami pakietowymi)

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.

W przypadku wyrażenia chęci rezerwacji terminu danego rodzaju usługi świadczonej przez gabinety SPA, prosimy o wpisanie tejże informacji w formularzu kontaktowym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Personel Hotelu skontaktuje się z Państwem niezwłocznie przesyłając potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji dodatkowych świadczeń i przekaże fachowe informacje na ich temat. Intencją Hotelu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Hotel świadczeniami.  W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Hotelem a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. 
 
Dyrekcja Hotelu & Spa Bachledówka
Wyślij zapytanie online

Zadzwoń do nas:

18 26 58 178