regulamin-hotelu

Regulamin hotelu

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas rezerwacji, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Pracownicy Recepcji uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu ( z góry). Hotel nie akceptuje płatności przelewem po realizacji usługi.
 3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego w Recepcji traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w Hotelu & Spa Bachledówka mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 7. Pracownicy Recepcji mogą odmówić dokwaterowania dodatkowej osoby do pokoju, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.
 8. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór rodzaju i standardu pokoju, terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych dokonane przez Gościa.
 9. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest Recepcja hotelowa. Recepcja jest czynna w godzinach 7.00 – 22.00. W godzinach 22.00 – 7.00 nad bezpieczeństwem gości czuwa pracownik ochrony. Na życzenie Gościa Recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem oraz wypoczynkiem, budzenie o oznaczonej godzinie, przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przechowanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 10. Każdorazowo wychodząc z pokoju prosimy zamknąć okna oraz zabrać ze sobą klucz zbliżeniowy. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata 100 zł brutto.
 11. Hotel & Spa Bachledówka ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Hotelu & Spa Bachledówka z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 12. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w  pokoju może przebywać jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej.
 13. Hotel & Spa Bachledówka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.
 14. Na terenie całego obiektu Hotelu & Spa Bachledówka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, własnych czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu & Spa Bachledówka, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Gość ma obowiązek zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. We wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł na pokrycie kosztów prania tkanin i odświeżania pokoju.
 18. Opłata za spowodowanie uruchomienia czujnika pożarowego w pokoju hotelowym wynosi 500 zł, a w przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej ustala się każdorazowo opłatę ryczłotową w wysokości 5000 zł.
 19.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
 20. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla Hotelu & Spa Bachledówka.
 21. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
pfr logo